ПРИЛОЖЕНИЕ  НА ПРАБЪЛГАРСКАТА ГОВОРЕЩА АЗБУКА

ПРИ ОПИТ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИ НАДПИСИ

            Ще се ограничим да направим опит за разчитане на текстове  от четири известни прабългарски писмени паметника – “Именник на българските ханове”, надписа от Преслав,  Рилския дамаскин и надписа от Унгария.
            Именникът е бил обект на много изследвания от най-различни автори и е добре познат на широката общественост. В случая по-голям интерес представлява разчитането на използваните прабългарски означения на годините и датите на възцаряване на кановете, които са били важни от хронологическа гледна точка.
            За Авитохол / АЙБъ  ДъОКъ  - небесна птица, небесен токол-сокол, вероятно орел/ е казано, че е от рода Дуло – извор на ветрове, род на ветрове / ТъУ – вятър, Лъ – род, извор. Съществува вероятност Дуло да идва от ДъЛъ – острие, нож, меч или род “ножари”/. Годината на възцаряване  алета т.е. година /АЙЛъТъ - измерен според височината на небето/, според прабългарския циклов календар е дилом - змия /ТъЛъМъ – т.е. притежаващ извор на мъжко, вероятно запазено в новобългарския език като “тел”/ . Месецът според годишния календар е твирем –девети / ШъБъ Ръ ТъМъ – девети/.
            Ирник /ИРъНъ  Къ – роден наследник/ е от рода Дуло и се е възцарил според Именника също в годината на змията в деветия месец.
            Гостун /ГъОЩъ Нъ – храненик, гост/ е от рода Ерми – езеро /ЙОРъ – река, вир,  Мъ - собствен  / и заема престола в годината на докс – глиган / Дъ  ГъОЧъ – зъб  свиня/ и също в девети месец.
            Курт /КъОр Тъ –  мъж от камък/ от рода Дуло идва в годината на шегор – маймуна или кон /Шъ КРъ – ръка крак, което може да означава само маймуна, но в последствие може да се е възприело и като Шъ КъОр – лапа камък, копито-кон (коня шарколия)/  през месец вечем – шести / БъЧъ  ТъМъ – шести/.
            Безмер /БъЗъ  МъИРъ – син на огъня или БъЧъ(Тъ)Мъ МъИРъ – шести син-служител, управител на шести окръг/  от рода Дуло заема престола в годината шегор – маймуна или кон,  месец вечем - шести.
            Исперих /ИЗъ БъОр – огнена стена или ШъБъ РъЮКъ – управител на пети окръг/  също от рода Дуло идва  в годината вер йо – дракон /БъЕр ЙО- голям двоен език, гущер, дракон/  в месец ениалем – еньовден /АЙНъ  АЛъЙОТъМъ – ден в дванадесетия, еньовден/
            Тервел /ТъРъ   БъЛъ – носи величие, носи планини/  от Дуло в годината теку – бик /ТъУКъУУУ -бик/ месец читем – първи /Чъ ТъМъ - първи/.
            Товирем /Девети ?, Деветак ?/ от рода Дуло в годината дванш – язовец или заяк /ДъБъ НъШъ – дъвче-гризе и подава с ръка/ месец ехтем – пети /Шъ  ТъМъ – пети/.
            Севар /Зъ  БъЕр  - огнен език, огнен дракон/ от рода Дуло се възкача в годината на тох - кокошка /ДъО Къ - снася яйца, птица, кокошка/ месец алтом – десети /АЛъ ТъМъ  - десети/.
            Кормисош /КъОр  МъИЗъ – камък притежаващ блясък, вероятно скъпоценен камък/, от рода Вокил -  котел-черен / БъКъЛъ – котел, вакъл;/ в годината шегор – маймуна  или кон, месец  твирем – девети.
            Винех / Бъ ЮНъЧъИ  - голям юнак, закрилник/, от рода Укил – свирач / УКъЛъ – свири/ се възцарява в годината има шегор – малка маймуна или магаре / МАъ  ШъКРъ – малка маймуна, а в последствие МАъ Шъ КъОр - магаре/, в месец алем – дванадесети /АЛъЙо (Тъ)Мъ  - дванадесети/.
            Телец  /ТъЛъ   ИЗъ  - огнена змия, змей/ от рода Угаин – облак /ЮКъ – покрива, прикрива и  АЙНъ – ден, небе/  идва в годината сомор – мишка  или прилеп /ЧъМъ МРъ – мърда глава – мишка, или Шъ – ръка , Мъ – има, ЮРъ – крило – т.е  Шъ Мъ ЮРъ - прилеп/ месец алтем – десети.
            Умор /УМъ  Ръ – могоумен/,  от рода Укил заема престола в годината  дилом – змия, месец тутом – трети /Тъ  ТъМъ – трети/.

            Що се отнася до преславския надпис там текста следва напълно логично съдържание. Става въпрос за войскова материална част. Естествено е да се приеме, че на един чъргу боил /ЧъРъКъ –  военен командир, стратег. Защото  БъУИ значи военен, боен/ и то читкои чъргу боил – командир на  чета - армия / ЧъЙОТъ – броя, ред, фаланга/ няма да му бъдат зачислявни ризници и каишки като на складажия, а ще му дават в разпореждане  тежко въоръжение с принадлежащия към него личен състав.   Така че хумски кюпе – конски щитове/ КъУНъ КъЮБъ/, големи предпазни щитове, теглени – бутани от кон или коне 455 броя и придадени към тях 540 тулсхи - “саби” или въоръжени с нож-сабя  мъже /ДъЛъ ЧъИ – в новобългарския днес широко се употребява “души”/,  показват количеството тежко въоръжение на четата. Освен това към тях са присъединени и 427 по-леки щита – естрогин кюбе /ШъТРъГъ – ръчни носилки и КъЮБъ – щит/, които се носят ръчно от по двама души-саби , общо 854 души.  По-нататък в надписа става ясно за броя на тежките щитове, които са зачислени на един ротен командир /челник/ – тортуна пиле жупан / Тъ  РъТъ  ИНъ – три извън реда или третина. И до сега ротата е третина от по-голямата войскова единица. ЧъБъАНъ – чело, челник. Пиле, по всяка вероятност идва от боил-боен или БъИЛъ – богат, благороден/. На него конски щитове не са му се полагали, а само ръчни щитове естрогин кюпе 20 броя и съответните 40 тулсхи /души/. Освен естрогин кюпе във ротата са използвали и леки алхаси кюпе – къси щитове / АЛъ – без висок и КъЧъ – късам част т.е. скъсени/. Броят им отговаря на броя на войниците, които са ги носили. Във всяка рота е служил със сътветния инвентар  и един колобър – бръснар/ КъОЛъ  АБРъ – четина  отстранява, бръсне/. Знаейки за ритуалното значение на бръснатата глава за прабългарите, може да предположим, че колобърът е изпълнявал предимно свещенически и лекарски функции.  Ето откъде идва и високия престиж на длъжността  колобър по всички етажи на прабългарската йерархия.

            В Рилския дамаскин прабългарските изрази са два. Елма веш звучи познато, защото алем е дванадесети, а може да се разбира и като една дванадесета от годината или елма означава тук месец.  А веш е шест /(Шъ)Бъ Чъ – шест/.  Или елма веш е месец шест – шести месец. Днес църковният празник на Вяра, Надежда и Любов е на 30 септември, а тогава вероятно се е празнувал на осми юни – елма веш осмъ дне. Изразът хъше раши некъа  много наподобява на КъЩъ – вяра, РъЩъ-надежда, и НъГъОА – тъга, любовна мъка, любов. Така заветните думи на прабългарските ни деди успяват да достигнат до нас съвременните потомци.  Тяхното послание е да живеем с вяра, надежда и любов помежду си.

            Ето как изглежда и текстът от Унгария – BOYЛA: ZOAПАN: TESI: DYГЕTOIГН: BOYTAYЛ: ZOAПАN: ТАГРОГН: НТZНГН: ТАISН . А ето и как предлагам да се обособи на отделни думи - BOYЛA: ZOAПАN: TESI: DYГЕ TOIГН: BOY TAYЛ: ZOAПАN: ТА ГРОГН: НТZНГН: ТАISН . След като се приведе към буквите от “говорещата азбука” /разбира се използват се наблюдения и от други прабългарски текстове напр. “I”  в повечето случаи запазва звуковото съответствие на “И”,  “Y” се използва повече в случаите на “Ю”, “Г” много често е “Къ”,  “ТZ” замества “Чъ” и др./ се получава следния формализиран текст – БъУИЛъ  ЧъБъАНъ ТЕШИ ТъУКъ ТъИГъ  БъУИТъЮЛъ  ЧъБъАНъ  Тъ  ГъРъКъ  АъЧъКъ  ТъИШъ. Вече всеки българин може да прочете какво е написано, а то е  БОИЛ ЖУПАН  ТЕШИ  ТУКА  ДИГА   БОЕН АУЛ .  ЖУПАНЪТ  НАПРАВИ  ГЪРКА  ДО ЕДИН/ВСИЧКИ/ ДА ТИЧА /т.е жупанът накара гърците всички да избягат- изгони всички гърци/.ТъИГъ – дига, вдига идва от Тъ – правя и ИГъ – оставя изправен,вдигнат. АъЧъКъ – до един, всички -  идва от АъЧъ - малка част, единица и Къ – гънка, до.  И до днес “ички”се използва в думи като всички, самички и пр. в същия смисъл. ТъИШъ – гоня , бягам, тичам се получава от Тъ – правя и ИШъ – хвърлям ръка – гоня. Днес често се казва при гонене на животни “ИШ” и “КЪШ” придружени от съответното движение на ръцете. В последствие е придобило смисъл на бягам, тичам. По-наблюдателните читатели могат да забележат как е вървяло през вековете и  формирането на така характерния за българския език задпоставен определителен член -  БъУИЛъ ЧъБъАНъ   Тъ    ГъРъКъ .  Поне днес, когато за поставянето на пълен определителен член питаме “Кой прави ?”, “Кой върши?” , да знаем за какво става въпрос.
           
Ясно е, че ако имаме възможност да се срещнем с прабългари чудесно ще се разберем и без преводач, и то на български език. Нещо толкова логично, защото ние сме техни преки потомци. И ако този факт се харесваше повече на родната историческа наука, сигурно другите народи също щяха да го оценят по достойнство.